Έντυπο Ε1

Βήματα και οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων του εντύπου Ε1

 

Πίνακας 1: Στοιχεία Φορολογουμένου

Τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη προσυμπληρωμένα. Εάν είστε έγγαμος, στον πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία του ζευγαριού (των συζύγων ξεχωριστά). Ο γάμος πρέπει να δηλώνεται στο μητρώο της Δ.Ο.Υ προκειμένου να επιβεβαιώσετε στον πίνακα 1 τα στοιχεία (ΑΦΜ και email) της συζύγου αφού επιλέγετε την σήμανση «ΕΓΓΑΜΟΣ». Εάν έχετε πάρει διαζύγιο ενημερώνετε πρώτα το τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ (έντυπο Μ1) και έπειτα διαγράφετε τα στοιχεία της συζύγου πριν την επιβεβαίωση.

Στο σύμφωνο συμβίωσης τα μέρη πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ για να δηλώσουν την επιθυμία τους για υποβολή κοινής δήλωσης.

Η διεύθυνση κατοικίας πρέπει να συμπληρώνεται από όλους ανεξαιρέτως. Όσοι όμως είναι χωρίς κατοικία ή διαμένουν σε σκηνή συμπληρώνουν κατάλληλα τον κωδικό 801 στον πίνακα 6.

Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού πρέπει να επιβεβαιώσει την φορολογική του κατοικία και σε περίπτωση ύπαρξης λάθους πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία στην Δ.Ο.Υ. Επίσης οφείλει να συμπληρώσει τον φορολογικό εκπρόσωπο εάν υφίστατο τέτοια υποχρέωση (απόκτηση εισοδήματος στην Ελλάδα).

Τα ονόματα πρέπει να είναι όπως και στην ταυτότητα. Στην περίπτωση της χήρας η οποία δεν έχει αλλάξει ακόμη την ταυτότητα της και εμφανίζεται το όνομα του νεκρού θα πρέπει αλλάξει στο έντυπο Ε1 και να σημειωθεί το όνομα του πατέρα της χήρας.

Το πεδίο Χωριστή Δήλωση σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων (φορολογική δήλωση 2018, φορολογική δήλωση 2019, φορολογική δήλωση 2020 και εφεξής). Απαιτείται όμως προσοχή στις χωριστές δηλώσεις για ζητήματα ανάλωσης κεφαλαίου και τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης.

Εν κατακλείδι ο σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης δηλαδή ο υπόχρεος για να προχωρήσει στην συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης πρέπει να επιβεβαιώσει εάν τα στοιχεία του είναι ορθά. Σε περίπτωση που εμφανίζονται κάποιο λάθος πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ.

 

Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία

Οι ενδείξεις του πίνακα 2 είναι σημαντικές για το τελικό εκκαθαριστικό και την εκτύπωση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού και τον φόρο εισοδήματος της φορολογικής δήλωσης. Θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη ένδειξη όταν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση.

Εάν δηλώνετε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά συμπληρώνετε την ένδειξη «ΝΑΙ» του κωδικού 327 και 328 με ευεργετήματα στην προκαταβολή φόρου. Δεν αφορά εισοδήματα νομικών προσώπων τα οποία υποχρεούνται να συμπληρώνουν το έντυπο Ν.

Εάν η φορολογική κατοικία σας είναι για παράδειγμα στην Βουλγαρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Αγγλία. Γαλλία, Ρουμανία και έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δήλωση στην Ελλάδα θα δείτε προσυμπληρωμένο τον κωδικό 319-320.

Στις περιπτώσεις υπερηλίκων, ατόμων σε γηροκομείο και οίκο ευγηρίας, υπάλληλων ΥΠΕΞ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το χτίσιμο του αφορολογήτου ορίου. Έχουν δηλαδή την μείωση φόρου χωρίς καμία προσκόμιση αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα ή έγχαρτων αποδείξεων Σημειώνετε τον κωδικό της φορολογικής δήλωσης 023.

Οι κωδικοί 905 – 906 και 913 – 914 παρέχουν απαλλαγές από εισφορά αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος (μόνο για τον 905 – 906)

Εάν φιλοξενείτε άτομα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης σημειώστε την ένδειξη στον κωδικό 007 – 008, όπως επίσης το ΑΦΜ του φιλοξενούμενου (η ηλικία του φιλοξενούμενου δεν παίζει ρόλο), τα τετραγωνικά μέτρα και οι μήνες φιλοξενίας μέσα στο φορολογικό – ημερολογιακό έτος. Προσοχή δεν αφορά τα εξαρτώμενα μέλη (στρατιώτες, φοιτητές, ανήλικους κλπ) του πίνακα 8.

 

Πίνακας 3: Μειώσεις φόρου λόγω αναπηρίας

Για την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος απαιτείται η βεβαίωση από το «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας»

 

Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα

Εισόδημα από μισθούς και συντάξεις

Στους κωδικούς δηλώνετε τα εισοδήματα από μισθούς και ημερομίσθια καθώς και συντάξεις (κύριες και επικουρικές). Τα ποσά που εμφανίζονται στους κωδικούς πρέπει να συμφωνούν με την βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη σας είτε είναι επιχείρηση, οργανισμός ή δημόσιο. Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις μόνο ο εκδότης της βεβαίωσης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις.

 

Εισόδημα μελών ΔΣ και διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ

Στην κατηγορία αυτή των εισοδημάτων δηλώνετε τις αμοιβές μελών Δ.Σ και τις αμοιβές διαχείρισης των Ε.Π.Ε, των Ι.Κ.Ε καθώς και των προσωπικών εταιρειών. Σημειώνουμε ότι η διανομή ή η αμοιβή που προέρχεται από τα κέρδη της επιχειρήσεως δεν είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλά είναι μέρισμα.

Στους κωδικούς των εισοδημάτων μισθωτής εργασίας καταχωρούνται τα καθαρά ποσά από την επιχειρηματική δραστηριότητα από παροχή υπηρεσίας σε έναν ή μέχρι τρείς εργοδότες υπό προϋποθέσεις.

Στον πίνακα 4 συμπληρώνετε επίσης τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης που αναγράφονται στην βεβαίωση αποδοχών σας. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω ποσά είναι προσυμπληρωμένα.

Στην κατηγορία των ανωτέρω εισοδημάτων καταχωρούνται και οι συντάξεις ή μισθοί προέλευσης εξωτερικού – αλλοδαπής και πρέπει να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Δηλαδή εάν είχατε καταβάλλει εισφορές στα αγγλικά ή στα γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία και λαμβάνετε σύνταξη.

Ομοίως οι μισθοί για υπηρεσίες που παρέχονται στο εξωτερικό από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας φορολογείται αποκλειστικά στην Ελλάδα πχ εργαζόμενος σε ημεδαπή εταιρεία εργάζεται στο εξωτερικό.

 

Εισόδημα αξιωματικών και ναυτικών κατώτερου πληρώματος

Στους κωδικούς του πίνακα 4 καταχωρούνται τα εισοδήματα των ναυτικών και αξιωματικών. Προσοχή στην ορθή μετατροπή σε ευρώ των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε ξένο νόμισμα.

 

Εισόδημα αγρότη

Στους κωδικούς του πίνακα 4 δηλώνονται και τα εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητα. Προσοχή: Αναγράφονται μόνο τα εισοδήματα από την πώληση (με λιανική ή χονδρική) μόνο για τα παραγόμενα από τον παραγωγό προϊόντα.

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σημαντικός αριθμός φορολογούμενων καλείται να συμπληρώσει τους κωδικούς που αναφέρονται στα κέρδη ή ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες του εντύπου Ε3 σχετικά με έσοδα και έξοδα της ατομικής επιχειρήσεως τους ακόμη και του αγρότη ανεξάρτητα στην ένταξη τους ή όχι στο καθεστώς ΦΠΑ. Στα εισοδήματα αυτά δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις για αφορολόγητο ποσό εισοδήματος. Επίσης στην δήλωση σημειώνονται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από επιχειρήσεις ή από το Δημόσιο. Ακόμη και οι φόροι που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή. Σημειώνονται επίσης οι προκαταβολές των οικείων δικηγορικών συλλόγων επί των αμοιβών τους αλλά και οι παρακρατήσεις φόρων των εν λόγω συλλόγων.

Στους κωδικούς της κατηγορίας αυτής καταχωρείται επίσης το υπερτίμημα εάν πωληθεί αυτοκίνητο της ατομικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών οφείλουν να δηλώνουν στην εφαρμογή του taxisnet επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο τραπεζικός λογαριασμός αφορά συναλλαγές από την επαγγελματική, εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου.

Προσοχή: Δεν σημειώνετε τυχόν ποσά ΦΠΑ στους εν λόγω κωδικούς. Ο ΦΠΑ δεν είναι αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος.

 

Εισόδημα από κεφάλαιο (παθητικό κεφάλαιο), τόκους και δικαιώματα

Στους κωδικούς της κατηγορίας κεφαλαίου δηλώνονται τα εισοδήματα από μερίσματα εισηγμένων ή μη εισηγμένων νομικών προσώπων και εταιρειών, ημεδαπής ή αλλοδαπής (πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου).Επίσης αναγράφονται τα προμερίσματα, οι προσωρινές απολήψεις εταίρων και οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών (από ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Δηλώνονται ακόμη οι τόκοι καταθέσεων προ φόρου ημεδαπών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη οι τόκοι από δάνειο και τόκοι εταιρικών ομολόγων.

Στον ίδιο πίνακα δηλώνονται τα εισοδήματα από δικαιώματα. Προσοχή απαιτείται στην διάκριση του εισοδήματος από δικαιώματα ως κεφάλαιο (εκμετάλλευση από τον δημιουργό) ή ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

Σημειώνουμε επίσης ότι τα εισπραττόμενα π.χ ετήσια δικαιώματα από κληρονόμους αποβιώσαντα συγγραφέα ή δημιουργού δεν αποτελεί εισόδημα για τους κληρονόμους και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση στα ποσά αυτά. Οι κληρονόμοι όμως οφείλουν να κάνουν ετησίως δήλωση κληρονομίας και να συμπληρώνουν τα ποσά αυτά στον πίνακα 6.

 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Συμπληρώνεται το εισόδημα από ακίνητα και ακίνητη περιουσία. Αφορά το εισόδημα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων και γης. Ακόμη και στις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης. Δεν αφορά την ψιλή κυριότητα σε εμπράγματο δικαίωμα.

Προσοχή: Η συνοίκηση δεν φορολογείται. Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης σε εξαρτώμενο μέλος φορολογείται.

Άρα στους κωδικούς συμπληρώνετε το σύνολο:

 • του ενοικίου που αποκτήσατε. Απαιτείται η παράλληλη συμπλήρωση του εντύπου Ε2
 • του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτήσατε από την δωρεάν παραχώρηση της νομής – χρήσης
 • του τεκμαρτού εισοδήματος από την ιδιοχρησιμοποίηση

Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί δαπάνες συντήρησης και επισκευής ύψους 5% στο εισόδημα που αποκτήσατε από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση.

 

Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Ως εισόδημα της κατηγορίας αυτής είναι αυτό που προκύπτει κατά την μεταβίβαση – πώληση μετοχών, μεριδίων, παραγώγων κ.α και μόνο με επαχθή αιτία και όχι με χαριστική αιτία – γονική παροχή.

Ως τιμή κτήσης λαμβάνονται υπόψη η αξία – κόστος κτήσης της μετοχής την ημερομηνία της πώλησης και αυτή την συγκρίνετε με την τιμή πώλησης για να υπολογιστεί η υπεραξία και στη συνέχεια να φορολογηθεί. Προβλέπεται απαλλαγή της υπεραξίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 

Πίνακας 5: Τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης. Προσδιορισμός της ετήσια αντικειμενικής δαπάνης

Στον εν λόγω πίνακα πραγματοποιείται ο εναλλακτικός υπολογισμός του εισοδήματος των φορολογούμενων τα γνωστά «τεκμήρια». Ο εναλλακτικός τρόπος εξεύρεσης του εισοδήματος βάσει τεκμηρίων γίνεται όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από τα πραγματικό συνολικό εισόδημα. Τα τεκμήρια υπολογίζονται για τις δαπάνες διαβίωσης του φυσικού προσώπου – φορολογούμενο και το προστατευόμενο μέλος ή μέλη. Διακρίνονται σε α) τεκμήρια διαβίωσης δηλαδή τις δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης και σε β) τεκμήρια απόκτησης δηλαδή τις δαπάνες αγοράς αγαθών.

α) Στοιχεία της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για:

 • μισθωμένη, ιδιοκατοικούμενη ή με δωρεάν παραχώρηση κύρια κατοικία και έως δυο δευτερεύουσες κατοικίες
 • επιβατικά αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ ή Μ.Χ (οικογένειας, επιχείρησης)
 • σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και οι αμοιβές των πληρωμάτων
 • αεροπλάνα, αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ
 • πισίνες
 • δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία (όχι κολέγια ή νηπιαγωγεία)
 • οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων (όχι π.χ νοσοκόμοι)

β) Στοιχεία για τις δαπάνες απόκτησης δηλαδή δαπάνες που καταβάλλατε:

 • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ ή μηχανής
 • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών
 • αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων σημαντικής αξίας
 • αγορά επιχειρήσεων, χρεογράφων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 • ή δάνειο που χορηγήσατε
 • δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών, γονικές παροχές
 • για δάνεια και την αποπληρωμή τους

Τέλος ο φιλοξενούμενος ανήλικος ή ενήλικος προστατευόμενο μέλος στην κατοικία των γονέων του δεν επιβαρύνονται με αντικειμενική δαπάνη. Εάν όμως αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος προς υποβολή δηλώσεως τότε θα πρέπει να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στο έντυπο Ε1 (πίνακας 6).

Η φιλοξενούμενη από γονείς γιαγιά πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 8.

 

Πίνακας 6: Πρόσθετα στοιχεία εισοδήματος

Ως πρόσθετα στοιχεία εισοδήματος δηλώνετε το ποσό της μείωσης της προκαταβολής εφόσον την δικαιούστε.

Δηλώνετε επίσης την διατροφή συζύγου και παιδιών – τέκνων. Η διατροφή είναι εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας εισοδήματος όμως επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης.

Στους κωδικούς συμπληρώνετε τα έσοδα/κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) τα οποία είναι απαλλασσόμενα.

Τα ανωτέρω εισοδήματα καλύπτουν τεκμήρια.

Σημειώνετε στον πίνακα τυχόν αποζημίωση λόγω λύσης εργασίας. Το ποσό του ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με ή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση. Το επίδομα ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ κ.α.

Σημειώστε το ποσό – δαπάνη ενοικίων που καταβάλλατε για την στέγαση σας ή των παιδιών σας που φοιτούν στην Ελλάδα. Προσοχή τα ενοίκια πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζών.

Έχετε δικαίωμα να αναγράψετε ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ ποσό από ασφαλιστικά ταμεία, υποτροφία, κέρδη από λαχεία – τζόκερ – λοττο κλπ. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν τεκμήρια.

Μπορείτε να σημειώσετε τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια που υπάγονται όμως στις διατάξεις παλαιότερων νόμων και μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί το σύνολο του επαναπατριζόμενου κεφαλαίου. Τα εισερχόμενα εμβάσματα λοιπών περιπτώσεων καλύπτουν τεκμήρια αλλά πρέπει να προέρχονται από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Σημειώνετε τα ποσά που σχηματίστηκαν σε προηγούμενα έτη για τυχόν κάλυψη τεκμηρίων. Έχετε την δυνατότητα να επικαλεστείτε εισοδήματα από οποιοδήποτε προηγούμενο έτος.

 

Πίνακας 7: Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή από τον φόρο

Στον ανωτέρω πίνακα σημειώνονται οι δαπάνες για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε (ή ΕΟΧ) από εσάς, την σύζυγο ή το μέρος συμβίωσης και εξόφληση μόνο με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου. Για να ωφεληθείτε από την μείωση του φόρου θα πρέπει να εξοφλείτε το 30% του συνολικού σας εισοδήματος μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην φορολογική δήλωση 2018 το ποσοστό κυμαίνονταν από 10% έως 20%. Υποχρέωση ενδεικτικά έχουν οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες. Λαμβάνονται υπόψη 12 κατηγορίες δαπανών ώστε να διατηρηθεί η εκ του νόμου μείωση φόρου.

Σημειώνουμε ότι τα ιατρικά έξοδα και ιατρικές δαπάνες δεν έχουν πρόσθετη μείωση φόρου αλλά υπολογίζονται για το χτίσιμο του αφορολόγητου ποσού. Οι εν λόγω ιατρικές αποδείξεις πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπέζης ή παρόμοιο μέσο μέχρι να συμπληρωθεί το εκ του νόμου ποσοστό ήτοι 30%.

Ενδεικτικές κατηγορίες πολιτών που δεν υποχρεούνται στην εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικό μέσο αλλά εξασφαλίζουν την μείωση φόρου:

 • οι άνω των 70 ετών
 • οι ανήλικοι
 • οι φορολογούμενοι δικαιούχου του ΚΕΑ
 • οι στρατιώτες

Οι πρόσφυγες υποχρεούνται στην συλλογή εντύπων αποδείξεων για την μείωση του φόρου.

Επίσης στους επιμέρους κωδικούς του πίνακα συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται προς την φορείς του κράτους, Ιερές Μονές, σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα κ.α υπό προϋποθέσεις. Ο σκοπός π.χ των σωματείων πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός και να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης ή να δίνουν υποτροφία.

 

Πίνακας 8: Πληροφορίες και στοιχεία εξαρτώμενου και προστατευόμενου μέλους

Στον πίνακα σημειώνετε το προστατευόμενο μέλος είτε είναι άγαμος, είτε φοιτητής, παππούς ή γιαγιά καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Σημειώνουμε ότι και στην κοινή ή χωριστή δήλωση παρέχεται και για δύο γονείς η ωφέλεια από το τέκνο – προστατευόμενο μέλος.

 

Πίνακας 9: Στοιχεία από το φορολογικό προφίλ του φορολογούμενου

Τα στοιχεία του πίνακα είναι κατά βάση προσυμπληρωμένα από την Φορολογική Διοίκηση.

 

Πίνακας 10: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός ΙΒΑΝ του ζευγαριού στην περίπτωση επιστροφής φόρου.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της