Τάξεις λογιστών φοροτεχνικών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ο λογιστής – φοροτεχνικός στην χώρα μας καλείται να προασπίζει τα δικαιώματα των πελατών του μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών του και ταυτόχρονα να συμμορφώνεται με τις φορολογικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό οι λογιστές φοροτεχνικοί οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών. Για να επιτευχθεί αυτό έχουν θεσπιστεί προϋποθέσεις ώστε κάποιος ή κάποια να εκτελεί τα καθήκοντα του λογιστή φοροτέχνη.

 

Λογιστής Τάξης Α’ & Λογιστής Τάξης Β

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καθορίζει τον ρόλο των λογιστών φοροτεχνικών και ενημερώνει τους συνάδελφους λογιστές για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Προς τούτο το Ο.Ε.Ε χορηγεί στα μέλη του την ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης και Β τάξης αναλόγως το επίπεδο σπουδών των δικαιούχων και τα έτη εμπειρίας ως λογιστές φοροτεχνικοί. Για παράδειγμα λογιστής Β τάξης υπογράφει διπλογραφικά βιβλία υπό προϋποθέσεις. Ο λογιστής Α τάξης δεν έχει κάποιο περιορισμό στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Ακόμη με απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ότι οι δηλώσεις Ε3 για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία υποβάλλονται υποχρεωτικά από λογιστή φοροτέχνη ενώ για απλογραφικά βιβλία ατομικής επιχείρησης τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό. Ο λογιστής για να κάνει τις ανωτέρω υποβολές θα πρέπει να είναι καταχωρημένος και πιστοποιημένος στο μητρώο του ΟΕΕ ή των παραρτημάτων του σε  όλη την Ελλάδα.

Το Ο.Ε.Ε δεν αρκείται όμως μόνο στους τίτλους σπουδών και τα χρόνια εμπειρίας των μελών. Απαιτεί την συνεχή επιμόρφωση των μελών του διότι το επάγγελμα του λογιστή μεταβάλλεται διαρκώς, ανεξάρτητα εάν κάποιος εξειδικεύεται στην λογιστική για  ξενοδοχείο ή είναι λογιστής για δικηγόρους ή λογιστής για κατοίκους του εξωτερικού ή λογιστής ΙΕΚ ή λογιστής σε λογιστικό γραφείο για προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

Αρχές και υποχρεώσεις λογιστή

Οι υποχρεώσεις του λογιστή αλλά και των υπαλλήλων του είναι σημαντικές και θα πρέπει να τηρεί τις αρχές δεοντολογίας όπως ενδεικτικά είναι η ανεξαρτησία με τον πελάτη, η εχεμύθεια των ευαίσθητων πληροφοριών, η μη παραποίηση οικονομικών στοιχείων- συναλλαγών και η τήρηση πιστά της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που λογιστές φοροτεχνικοί προβαίνουν σε παράβαση των καθηκόντων τους τότε υφίστανται ενδεικτικά τα εξής:

  • επίπληξη,
  • πρόστιμο 3.000 ευρώ,
  • αφαίρεση της επαγγελματικής του αδείας

Στην Logistis Info θεωρούμε υψίστης σημασίας την παροχή φθηνών λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών υψηλής όμως ποιότητας και πάντα από πιστοποιημένους και καταχωρημένους στο μητρώο του ΟΕΕ επαγγελματίες λογιστές. Θα βρείτε συνεργάσιμους και πρόθυμους λογιστές με υψηλή εμπειρία γεγονός το οποίο επιτρέπει να μειώνουν το κόστος τήρησης των λογιστικών σας βιβλίων ή την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.