Ενδοομιλικές συναλλαγές και συνδεδεμένα μέρη

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πολλές φορές θα έχετε αναρωτηθεί γιατί γίνεται τόση συζήτηση για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τι εν τέλει αφορούν αυτές; Επίσης τι θα σκεφτόσασταν εάν σε έναν φορολογικό έλεγχο σας κοινοποιούσαν ότι απαιτείται η τεκμηρίωση των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών με την επιχείρηση σας. Τι θα σκεφτόσασταν για την οικονομική σας διεύθυνση ή για τον λογιστή σας και την ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνετε;

Στο Logistis Info προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πληροφορούμε έγκαιρα, έγκυρα και οικονομικά όσους ενδιαφέρονται για την παροχή συμβουλών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και συνδεδεμένα μέρη. Οι λογιστές φοροτεχνικοί έχουν βαθιά γνώση των φορολογικών αντικειμένων και προσπαθούν πάντα η σχέση Λογιστής – Υποχρεώσεις και Φθηνές Ποιοτικές Υπηρεσίες να αποτελεί οδηγό για τις εκτέλεση των εργασιών τους.

Τι είναι όμως οι ενδοομιλικές συναλλαγές και γιατί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φορολογικά αντικείμενα των ελεγκτικών αρχών;

Εάν υπάρχει για παράδειγμα συμμετοχική σχέση ή σχέση επιρροής των επιχειρήσεων από κοινό πρόσωπο τότε προσοχή απαιτείται οι εν λόγω συναλλαγές να τεκμηριώνονται. Και τι σημαίνει να τεκμηριώνονται; Σημαίνει ότι οι συναλλαγές αυτές όταν πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων με κοινή διοίκηση ή κοινούς μετόχους θα πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με άλλες – τρίτες, ανεξάρτητες εταιρείες όπου δεν ασκείται έλεγχος. Δηλαδή η τιμολόγηση – κέρδος να είναι ίδιο για τις επιχειρήσεις του ομίλου και για τις εκτός ομίλου εταιρείες. Ο νομοθέτης δηλαδή (παραγ.ζ, άρθρο 2 Ν.4172/2013) προσπαθεί να περιορίσει τις υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται τα φορολογικά αποτελέσματα.

Εδώ καλείται ο λογιστής φοροτέχνης, ο λογιστής Α και Β τάξης ή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής να εντοπίσει ποια είναι τα συνδεδεμένα μέρη και κατόπιν ένα απαιτείται να αιτιολογεί όλες τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη. Οι υποχρεώσεις του λογιστή είναι σημαντικές σε αυτό το πεδίο διότι σε κάθε έλεγχο αναλύονται οι εν λόγω συναλλαγές και αναλόγως βεβαιώνονται ή όχι φορολογικές παραβάσεις.

Στην Logistis.Info αναγνωρίζουμε τις ανάγκες και τις επιταγές του φορολογικού νόμου και σε συνεργασία με έμπειρους λογιστές για διπλογραφικά αλλά και απλογραφικά βιβλία μπορείτε ακόμη και online να τους εντοπίσετε και να λάβετε εμπεριστατωμένες προτάσεις και συμβουλές για τις μεταξύ των επιχειρήσεων σας συναλλαγές.

Με την συνδρομή μας, στην Logistis.Info, να είστε σίγουροι ότι θα σας αναλύσουμε την έννοια των συνδεδεμένων μερών (παραγ.2, άρθρο 21 Ν 4174 / 2013) και πως να συντάξετε τον φάκελο τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών ώστε να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι σε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.